Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn er voor het beschermen van de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder. Het is daarom goed deze voorwaarden van tevoren te kennen. Dat voorkomt voor alle partijen teleurstellingen.

 

Artikel 1: Boekingsopdracht en betaling

1.1  Iedere boekingsopdracht wordt bevestigd middels een factuur.

1.2  De aanbetaling bedraagt 50% van de totaalsom en dient binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan.

1.3  De restbetaling voldoet u uiterlijk 6 weken vóór aanvang van de huurperiode. Bij boeking binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode voldoet u het totaalbedrag in één keer. Gelieve bij elke betaling het factuurnummer vermelden.

1.4  De boeking is pas definitief als de aanbetaling is ontvangen. Bij niet tijdige betalingen zijn wij gerechtigd de reservering te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd; de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van toepassing.

1.5  De borg voor de Villa bedraagt €600. De borg wordt indien de Villa netjes wordt achtergelaten binnen twee weken terugbetaald. 

 

Artikel 2: Annulering door huurder

2.1 Bij annulering door de huurder dient u ons schriftelijk op de hoogte te stellen.

2.2 Bij annulering bent u de volgende bedragen verschuldigd:

2.2.1    Bij annulering tot 28 dagen vóór de dag van aankomst: 50% van de totaal som;

2.2.2    Bij annulering vanaf de 28ste dag t/m de 14de dag vóór de dag van aankomst: 75% van de totaal som;

2.2.3    Bij annulering vanaf de 14de dag t/m de dag van aankomst: 100% van de totaal som.

 

Artikel 3: Annulering door verhuurder

3.1  Indien enige omstandigheid ons noopt tot annulering van de gemaakte reservering, zullen wij de gast hiervan per email op de hoogte stellen.

3.2  Per ommegaande zal het reeds betaalde bedrag worden terugbetaald.

3.3  De verhuurder behoudt zich het recht een boeking te annuleren indien er sprake is van overmacht en natuurrampen, zonder vergoeding van schade en de reeds gedane betalingen zullen niet terugbetaald worden.

 

Artikel 4: Verzekering en COVID-19

4.1  De gast is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering. Check de dekking van deze verzekering. Bij annulering geven wij geen geld terug.

4.2  Voor COVID-19 hebben wij geen tegemoetkoming.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1  Tijdens uw verblijf in onze accommodaties bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de accommodatie of campingplaats, de inrichting en alle zaken welke tot het verblijf behoren. Schade door u en/of uw medereizigers veroorzaakt, dient geheel vergoed te worden aan ons.

5.2  Wij zijn bij voorbaat gerechtigd de huurder ook na afloop van de huurperiode alsnog aansprakelijk te stellen, indien veroorzaakte schade niet of niet naar behoren is betaald. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de bij de huurovereenkomst genoemde huurder.

5.3  De verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor schade en/of letsel, berokkend aan huurders/gebruikers van de accommodaties (waaronder gasten van de huurder). Huurder vrijwaart verhuurder voor alle schade en/of letsel die aan derden is ontstaan.

5.4  De verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door natuurgeweld, natuurrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen, ongevallen of diefstal.

5.5  Gebruik van de speeltoestellen, het zwembad en de rivier is op eigen risico. Tevens is het zich begeven op en rondom de dieren op eigen risico.

 

Artikel 6: Foto's en video's

6.1  Voor onze website en social media kanalen maken wij regelmatig beeldmateriaal van het terrein, accommodaties en activiteiten. Het staat ons vrij om dit materiaal te gebruiken voor de website, social media en andere commerciële doeleinden.

 

Artikel 7: Algemene bepalingen

7.1  De accommodaties kunnen op de eerste verblijfsdag worden betrokken vanaf 16.00 uur. Op de laatste verblijfsdag moet het vertrek om uiterlijk 10.00 uur plaatsvinden. Bij vertrek later dan 10:00 kan een extra dag in rekening worden gebracht.

7.2  Onder geen beding is het de huurder toegestaan het gehuurde onder te verhuren of aan anderen ter beschikking te stellen.

7.3  Het is niet toegestaan om de standaard lodges met meer dan 5 personen, de groepslodge met meer dan 8 personen, de belltenten met meer dan 4 personen, de XS belltenten met meer dan 2 personen en de kamers met het aangegeven maximaal aantal personen te gebruiken/te bewonen, tenzij voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder daarvoor is verkregen.

7.4  De accommodaties mogen niet gebruikt worden voor feesten en partijen, tenzij voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder daarvoor is verkregen.

7.5  De huurder dient rekening te houden met de omgeving en andere recreanten en moet ten alle tijden overlast of ergernis vermijden (bijv. luide muziek). Vooral geluidsoverlast moet tussen 23.00 – 08.00 uur tot een minimum worden beperkt.

7.6  Dag bezoek moet vooraf worden overlegd met de verhuurder en mag niet blijven overnachten zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.

7.7  Honden zijn alleen toegestaan na overleg met de verhuurder. Het meenemen van andere huisdieren dient te worden overlegd.

7.8  De huurder draagt er zorg voor dat het verblijf bezemschoon achtergelaten wordt. Indien, na oordeel van de verhuurder, de accommodatie niet netjes is achtergelaten zullen de extra kosten voor het schoonmaken in rekening worden gebracht of zal er een deel van de borg worden ingehouden.

7.9  De huurder moet bij het verlaten van de accommodatie zich ervan verzekeren dat alle ramen en deuren/doek/zeil, de verlichting, alle apparaten en kranen afgesloten/op slot zijn.

7.10  De huurder zal na aankomst het verblijf inspecteren en eventuele schade melden bij de verhuurder. Tijdens het verblijf zal de huurder eventuele ontstane schade en/of benodigde reparaties direct melden bij de verhuurder.

7.11  De verhuurder heeft het recht om het verblijf te inspecteren tijdens de verhuurperiode als er een redelijk vermoeden bestaat dat de huurder onzorgvuldig met het verblijf omgaat.

7.12  Bij het verblijf aanwezige huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen derhalve strikt te worden nagekomen.

7.13  Bij constatering dat er gerookt is in een accommodaties volgt een boete van €500.

7.14  Bij niet nakomen van bovenstaande regels kan de huurovereenkomst onherroepelijk verbroken en opgeheven worden, zonder recht op schadevergoeding of restitutie van de huur.

7.15  Mocht een calamiteit uitlopen in een gerechtelijke procedure, zal het Nederlands en/of Italiaans recht van toepassing zijn.

 

We will be open from 29 March 2024 (Restaurant & Rooms) and 27 April 2024 (Glamping & Camping). The availability on our website is up-to-date. We don't work with a waiting list. If something becomes available, it will become available again in the calendar.